Aquest projecte per la rotonda de Sant Jordi Desvalls va començar el 2020, amb la idea que siguin dues escultures en una, amb l’acer termo lacat amb dos colors, un per cada costat de les peces corbades. La part que es veu venint des de Girona té colors amb reminiscències Romàniques, amb la utilització de l’or, terres, vermells i ocres. Simbolitza un estat interior, de pensament i de meditació. La part posterior es més lúdica, energètica, amb llums i reflexos que simbolitzen moviment, ball, onades, Mediterrani.

La proposta ja té patrocinador, esperem que l’ajuntament de Sant Jordi la presenti a Carreteres.

Vista Est

Aquesta obra és part i/o resum d’una sèrie de pintures escultòriques anomenades « reflexions » en què es contraposen diferents superfícies metàl·liques a la manera de collage tridimensional. Aquest tipus de superfície està composta per una estructura vertical amb forma monolítica i envoltada amb unes xapes corbades fixades a la mateixa estructura central.

L’estructura central és construïda amb acer soldat, mat. La força del color òxid serà creat per la intempèrie sobre el metall, que es tornarà cada any més ataronjat.
Les xapes corbades fixades a terra i a la part superior de l’estructura central estan pintades. La seva curvatura donarà peu a uns reflexos molt suaus. La superposició de les plaques de metall amb ondulació em permet jugar també amb les ombres i deixar que l’obra pugui expressar-se depenent de la llum del seu entorn. Aquesta combinació de superfícies de color mat amb altres brillants ja va ser el resultat d’una recerca anterior, que es va definir en una sèrie que vaig exposar a Tòquio anomenada « Praxis ». Aquesta sèrie és per mi molt clàssica en el sentit de l’equilibri i l’harmonia, però ara hi afegeixo moviment i una mena de joc de colors i ambient a mesura que la girem. És una derivació directa de la meva obra dels últims anys, amb un afegit extern, l’acer, que li dóna tot el sentit i la profunditat requerits. Aquesta escultura està pensada per a una rotonda, en aquest cas la vaig dibuixar i pensar per a la rotonda de Sant Jordi Desvalls.

{:}{:fr}

Ce projet pour un rond-point a débuté en 2020, avec l'idée de deux sculptures en une, avec de l'acier thermolaqué en deux couleurs, une de chaque côté des pièces courbes. La partie que l'on voit venir de Gérone a des couleurs aux réminiscences romanes, avec l'utilisation d'or, de terres, de rouges et d'ocres. Il symbolise un état intérieur de pensée et de méditation. La partie arrière est plus ludique, énergique, avec des lumières et des reflets qui symbolisent le mouvement, la danse, les vagues, la Méditerranée. La proposition a déjà un sponsor.

Vue Est
Cette œuvre fait partie et/ou résumé d'une série de peintures sculpturales appelées "reflets" dans lesquelles différentes surfaces métalliques sont juxtaposées à la manière d'un collage en trois dimensions. Ce type de surface est composé d'une structure verticale de forme monolithique et entourée de feuilles courbes fixées à la même structure centrale.
La structure centrale est en acier soudé mat. La force de la couleur rouille sera créée par les intempéries sur le métal, qui deviendra plus orange chaque année.
Les tôles courbes fixées au sol et au sommet de la structure centrale sont peintes. Sa courbure donnera lieu à des reflets très doux.
La superposition des plaques de tôle ondulée me permet également de jouer avec les ombres et de laisser l'œuvre s'exprimer en fonction de la lumière de son environnement.
Cette combinaison de surfaces colorées mates avec d'autres brillantes était déjà le résultat d'une recherche antérieure, qui a été définie dans une série que j'ai exposée à Tokyo appelée "Praxis".
Cette série est très classique pour moi dans le sens de l'équilibre et de l'harmonie, mais maintenant j'ajoute du mouvement et une sorte de jeu de couleurs et d'atmosphère au fur et à mesure que nous la tournons. C'est une dérivation directe de mon travail de ces dernières années, avec un ajout extérieur, l'acier, qui lui donne tout le sens et la profondeur requis.
Cette sculpture est destinée à un rond-point, dans ce cas je l'ai dessinée et pensée pour le rond-point de Sant Jordi Desvalls.

{:}